Podwózka24.pl

Regulamin strony podwózka24.pl

 

 1. Użytkownikiem strony może być wyłącznie osoba pełnoletnia w świetle prawa obowiązującego w kraju realizacji usługi podwózki.
 2. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony podwózka24.pl wszystkich informacji umieszczanych przez zgłaszających gotowość podwózki bez podania przyczyny.
 3. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmian warunków korzystania ze strony.
 4. Właściciel strony podwózka24.pl nie ponosi winy za zdarzenia losowe i przestępstwa, które mogą mieć miejsce przy korzystaniu ze strony podwozka24.pl
 5. Kierowca, którego dane zostały usunięte ze strony przez Administratora może ponownie ubiegać się o rejestrację na stronie podwózka24.pl po upływie jednego roku od chwili usunięcia (wcześniejsze próby będą blokowane automatycznie).
 6. Regulamin może ulegać zmianom, które obowiązywać będą od dnia publikacji.
 7. Opinie, które zdaniem Administratora noszą znamiona celowego obniżania oceny/rankingu strony – będą usuwane, IP blokowane bezterminowo, a kolejne podobne próby zgłaszane organom ścigania.
 8. Podanie nieprawdziwych danych koniecznych spowoduje usunięcie ze strony podwózka24.pl na okres jednego roku. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin godzi się na weryfikację danych użytych do założenia konta w portalu podwózka24.pl
 9. Jeśli przedmiotem transportu jest towar wymagający specjalnych warunków przewozu – samochód oferowany do podwózki musi spełniać kryteria wymagane przez prawo.
 10. Przed skorzystaniem z usługi transportowej należy ustalić czas, kierunek oraz zwrot kosztów podróży, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
 11. Administrator portalu podwózka24.pl zastrzega  sobie prawo do usuwania, w każdym czasie i bez konieczności powiadamiania użytkownika, opinii i komentarzy, które zawierają treści sprzeczne z prawem, naruszają normy społeczne, moralne, obyczajowe lub zasady współżycia społecznego, zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe, obraźliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, erotyczne, dotyczące przemocy lub odnośniki do takich treści, zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub system komputerowy, zawierają informacje, dane, odnośniki lub sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich, zawierają informacje mające na celu promocję lub reklamę osób, podmiotów lub usług, propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki, zawierają linki do stron internetowych, a w szczególności są niezgodne z tematyką lub charakterem portalu podwózka24.pl
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulacje prawne obowiązujące na terenie Państwa, w którym realizowany jest przejazd.
 13. Właściciel portalu podwózka24.pl zobowiązuje się do zachowania poufności powierzonych danych osobowych (imię, nazwisko, email, numer telefonu) i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 14. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania kontaktów uzyskanych przez korzystanie z platformy podwózka24.pl do celów innych niż założenia regulaminu.
 15. Portal podwózka24.pl nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych oraz związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ani być używany w celu uzyskiwania przychodów.
 16. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach innych niż dla potrzeb realizacji podwózki. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych na stronie podwózka24.pl
 17. Kierowca oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu lub posiada zgodę na korzystanie z pojazdu od jego właściciela.
 18. Kierowca oświadcza, że pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) oraz od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).
 19. Kierowca oświadcza, że pojazd posiada ważne badania techniczne i został dopuszczony do ruchu drogowego na terenie Państwa, gdzie realizuje przejazd z pasażerem.
 20. Kierowca oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów.
 21. Kierowca pojazdu może odmówić przejazdu osobie nie spełniającej podstawowych zasad higieny, osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających etc. Ocena należy wyłącznie do kierującego oferującego przejazd.
 22. Kierowca zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych oraz danych pojazdu podanych podczas rejestracji na stronie podwózka24.pl
 23. Kierowca dzieli koszty podróży między siebie a Pasażerów, współuczestnicząc tym samym w kosztach przejazdu.
 24. Kierowca jest zobowiązany do wyliczenia realnych kosztów przejazdu i sprawiedliwego ich podziału pomiędzy Pasażerów z udziałem własnym.
 25. Kierowca zobowiązany jest do punktualnego stawienia się w umówionym miejscu oraz oczekiwania na Pasażera co najmniej 10min.
 26. Kierowca wyraża zgodę na udostępnienie na żądanie Administratora strony podwózka24.pl kopii dokumentów (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód zawarcia ubezpieczenia OC i NNW a także innych dokumentów potwierdzających prawo do użytkowania pojazdu zarejestrowanego na platformie podwózka24.pl.)
 27. Ostateczną decyzję o trasie przejazdu lub jej alternatywie w razie niespodziewanych przeszkód napotkanych na drodze (wypadek, roboty drogowe etc.) podejmuje Kierowca po konsultacji z Pasażerem. Pasażer może w takiej sytuacji zrezygnować z podwózki przesiadając się na inny środek transportu, regulując ustalone koszty na poziomie procentowym pokonanej trasy.
 28. Kierowca nie umieszcza równocześnie wielu ogłoszeń dotyczących przejazdu w tym samym czasie.
 29. Kierowca odpowiada za treść umieszczanych ogłoszeń oraz zobowiązuje się do realizacji umowy zawartej z Pasażerem.
 30. Kierowca wyraża zgodę na umieszczenie jego ogłoszenia na stronie podwózka24.pl oraz nie będzie kwestionował kolejności dodawanych ogłoszeń i rankingu ich na stronie. Ogłoszenia będą się wyświetlały w kolejności najbliżej (w okręgu 15km od oferty.
 31. W przypadku zamawiania przejazdu dla osoby trzeciej, Użytkownik jest zobowiązany do przekazania niezbędnych danych osobowych Pasażera (za jego zgodą) takich jak imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adresu email oraz zobowiązuje się do powiadomienia Kierowcy w razie rezygnacji z przejazdu.
 32. Pasażer ma obowiązek poinformować Kierowcę o chęci przewiezienia towaru innego niż rzeczy osobiste, zakupy itp. Wymagana jest zgoda kierowcy na przewóz zwierząt etc. Pasażer jest zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych przez siebie przedmiotów i zwierząt zgodnie z normami obowiązującymi w Państwie w którym realizowana jest podwózka. Przewożone mogą być wyłącznie towary, rzeczy, zwierzęta na które pozwala prawo Państwa, na terenie którego realizowany jest przejazd.
 33. Pasażer musi poinformować Kierowcę o chęci przewiezienia materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych, związków chemicznych mogących spowodować zagrożenie dla życia i/lub zdrowia Pasażera i Kierowcy oraz uzyskać jego zgodę na taki transport lub zaakceptować odmowę.
 34. Kierowca oświadcza, że nie będzie udostępniał loginu i hasła do swojego konta użytkownika osobom trzecim. W razie utraty lub ujawnienia danych osobowych i danych pojazdu Kierowca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Administratora strony podwózka24.pl
 35. Strona podwózka24.pl nie weryfikuje prawdziwości informacji podawanych przez podwózkowiczów i pasażerów, ale zastrzega sobie prawo do zażądania (w uzasadnionych przypadkach) kopii dokumentów niezbędnych do realizacji podwózki.
 36. Użytkownik zobowiązuje się do nie rozpowszechniania, kopiowania i udostępniania danych zawartych na stronie podwózka24.pl, logotypu firmy a w szczególności praw własności
 37. Rejestracja na platformie internetowej podwózka24.pl jest jednoznaczna z akceptacją powyższego  regulaminu.